Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Neem contact op

ALGEMENE VOORWAARDEN

State of Orange – Utrecht KVK 76982823

 1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van State of Orange.

1.2. State of Orange, gevestigd aan de Sweelinckstraat 1 in Utrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder KVK-nummer 76982823.

1.3. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coaching trajecten.

1.4. Deelnemer: degene die aan een opleiding van State of Orange deelneemt.

1.5. Incompany traject: een maatwerkopleiding die State of Orange exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers. 

1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met State of Orange.

1.7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving. 

1.8. Opleiding: training, Incompany traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van State of Orange. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Intercompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).

1.9. Offerte: ieder aanbod van State of Orange tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen State of Orange en een Opdrachtgever.

1.11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.  

1.12. Partijen: State of Orange en Opdrachtgever tezamen.

1.13. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

 1. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst. 

2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij State of Orange.

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.

3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van State of Orange, inschrijving bij of opdracht aan State of Orange en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door State of Orange. 

3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen State of Orange en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 

3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden State of Orange slechts indien deze door State of Orange schriftelijk zijn bevestigd.

3.5. Een (telefonisch) doel stellend gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met State of Orange gesloten Overeenkomsten leiden voor State of Orange tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. State of Orange zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen State of Orange en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden State of Orange dus niet.

4.3. State of Orange is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als State of Orange voor de uitvoering van een met State of Orange gesloten overeenkomst derden inschakelt, is State of Orange gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

 1. Vertrouwelijkheid

5.1. State of Orange, haar medewerkers en/of door State of Orange ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 1. Prijzen

6.1. Alle door State of Orange genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  

6.2. State of Orange kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.

6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden

6.4. Op verzoek van de Opdrachtgever kan een opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal State of Orange de opleiding verzorgen en zal er een vooropslag van 10% over de opleidingsprijs berekend worden.

 1. Facturering en betaling

7.1. State of Orange factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.

7.2. Opdrachtgever zal aan State of Orange verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

 1. Verplaatsing of annuleringen door State of Orange

8.1. State of Orange is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan State of Orange betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).

8.2. State of Orange is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan State of Orange betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken). 

 1. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand

9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen

9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat State of Orange gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

– 10% van de totale kosten c.q. geoffreerde som bij annulering tot 10 weken voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden;

– 25% van de totale kosten c.q. geoffreerde som bij annulering op een tijdstip tussen 10 weken en 6 weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden;

– 50% van de totale kosten c.q. geoffreerde som bij annulering op een tijdstip tussen 6 weken en 2 weken voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden.

– het volledige met opdrachtnemer overeengekomen bedrag bij annulering twee weken of korter voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden.

-Indien sprake is van een traject met 2 of meer momenten van overeengekomen werkzaamheden en alle overeengekomen werkzaamheden worden geannuleerd dan worden die werkzaamheden die na het eerste annuleringsmoment zijn gepland geacht te behoren tot het eerste annuleringsmoment en komen derhalve in aanmerking voor vergoeding.

9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan State of Orange verschuldigd.

9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

 

Annuleren coaching

9.6. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat State of Orange gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
 2. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.

9.7. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Annuleren Incompany trajecten 

9.8. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat State of Orange gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

 1. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door State of Orange gemaakte kosten van reeds gemaakte kosten; inclusief maar niet beperkt tot de reeds gedane voorbereiding, ontwikkeling, afstemming en mogelijke kosten van annulering van derden (door State of Orange te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
 2. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door State of Orange is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door State of Orange gemaakte kosten (door State of Orange te specificeren).

Annulering overnachting

9.9. Een bij State of Orange gereserveerde overnachting kan uitsluitend voor het daadwerkelijke verblijf en schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat State of Orange gerechtigd is de volledige kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, met aftrek van de kosten die nog geannuleerd kunnen worden.

 1. bij annulering wordt ten alle tijden 15% van de prijs gefactureerd als administratiekosten
 2. bij annulering binnen één kalenderdag voor het daadwerkelijke verblijf, op de dag van het daadwerkelijke verblijf of bij een no-show wordt ten alle tijden 100% van de prijs in rekening gebracht.

 

 1. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan State of Orange betaalde of nog verschuldigde bedrag.

10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van State of Orange op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van State of Orange mocht komen vast te staan, is State of Orange slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

11.2. State of Orange is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met State of Orange gesloten overeenkomst, is State of Orange daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

11.3. State of Orange is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat State of Orange bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van State of Orange voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan State of Orange door de verzekeraar van State of Orange.

11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van State of Orange of diens leidinggevende ondergeschikten.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door State of Orange ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft State of Orange houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 1. Persoonsgegevens

13.1. Opdrachtnemer is tegenover derden verplicht tot geheimhouding van alle vooraf danwel tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde danwel door opdrachtnemer verkregen informatie van welke aard ook.

13.2 De ter beschikking gestelde informatie zal uitsluitend gebruikt worden in het kader van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gecontracteerde opdracht.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Ter zake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze algemene voorwaarden worden beheerst, is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Indien een geschil ontstaat over enigerlei aspect van deze voorwaarden zullen opdrachtgever en opdrachtnemer doen wat in hun vermogen ligt om het geschil in der minne te regelen. Zij zullen hierbij de mogelijkheden van toepassing van mediation onderzoeken. Indien een regeling in der minne niet kan worden bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie binnen het Arrondissement Amsterdam.